Gdzie i w jaki sposób wyrobić kartę EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

Korzystając z EKUZ zagranicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.

Idąc do lekarza upewnij się, że działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.

Ubezpieczenie przysługuje każdemu, kto posiada prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. Ochroną będą objęte osoby udające się do krajów:
Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.
Jak wyrobić kartę EKUZ?
ETAP 1 – Wypełnij wniosek:
Pobyt czasowy – wniosek do pobrania
(pobyt turystyczny, pobyt związany z nauką lub innym dłuższym pobytem czasowym)
Wyjazd w związku z wykonywaniem pracy – wniosek do pobrania
(wyjazd „pracowniczy”)
ETAP 2 – Wypełniony i podpisany wniosek możesz:

zeskanować i wysłać mailem do dolnośląskiego oddziału wojewódzkiego NFZ (Wrocław: wniosek_wr@nfz-wroclaw.pl);
wysłać pocztą lub faksem do oddziału NFZ(Wrocław: wniosek_wr@nfz-wroclaw.pl)
wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;
złożyć osobiście w oddziale NFZ (Wrocław: Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ , 50 – 525 Wrocław ul. Joannitów 6).
ETAP 2 – Odbierz kartę:

Osobiście w oddziale
Na poczcie, jeśli w punkcie wniosku „Sposób odbioru karty” zaznaczysz pole: „Przesłać pocztą na adres”.
Jeśli nie możesz osobiście odebrać karty możesz kogoś upoważnić wypełniajac stosowny wniosek.
Jak długo jest ważna karta EKUZ?
5 lat – karta wydana dla osób pobierających świadczenia emerytalne.

12 miesięcy – karta wydana dla osób ubezpieczonych1), które są:

„zatrudnione”2),
prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
pobierają rentę,
studentami zgłoszonymi do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
członkami rodzin (w przypadku członka rodziny w stopniu pokrewieństwa dziecko w wieku powyżej 18 lat – po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego fakt kontynuacji kształcenia).
6 miesięcy – karta wydana dla osób uprawnionych na podstawie przepisów krajowych, tj.:

nieubezpieczonych kobiet posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu,
nieubezpieczonych kobiet posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu,
nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają obywatelstwo Polskie (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia),
nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 roku życia).
2 miesiące– karta wydana dla osób:

bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.
W innych przypadkach:

90 dni – karta wydana dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach).

42 dni – karta wydana dla kobiet w okresie połogu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

źródło – www.nfz.gov.pl